Ürünler
Lenovo ThinkPad R60 notebook batarya

LENOVO NOTEBOOK BATARYASI 'nin TEKNIK ÖZELLIKLERI :
TÜRÜ Li-on
VOLTAJ 10,8 V  
KAPASITE 4400 mAh
HÜCRE SAYISI 6
RENK Siyah

IBM LAPTOP PILI 'nin PARÇA KODLARI :

40Y6795 40Y6799 92P1129 92P1133 92P1139
40Y6796 41N5666 92P1130 92P1134 92P1140
40Y6797 92P1127 92P1131 92P1137 92P1141
40Y6798 92P1128 92P1132 92P1138 92P1142

LENOVO NOTEBOOK BATARYASI 'nin UYUMLU LAPTOP MODELLERI :

IBM Thinkpad R500 IBM ThinkPad R60e-9445 IBM ThinkPad R61i-8943 IBM ThinkPad T60p-1955
IBM ThinkPad R60 IBM ThinkPad R60e-9446 IBM ThinkPad T500 IBM ThinkPad T60p-1956
IBM ThinkPad R60-0656 IBM ThinkPad R60e-9447 IBM ThinkPad T60 IBM ThinkPad T60p-2007
IBM ThinkPad R60-0657 IBM ThinkPad R60e-9455 IBM ThinkPad T60-1951 IBM ThinkPad T60p-2008
IBM ThinkPad R60-0658 IBM ThinkPad R60e-9456 IBM ThinkPad T60-1952 IBM ThinkPad T60p-2009
IBM ThinkPad R60-0659 IBM ThinkPad R60e-9457 IBM ThinkPad T60-1953 IBM ThinkPad T60p-2613
IBM ThinkPad R60-9444 IBM ThinkPad R60e-9458 IBM ThinkPad T60-1954 IBM ThinkPad T60p-2623
IBM ThinkPad R60-9445 IBM ThinkPad R60e-9459 IBM ThinkPad T60-1955 IBM ThinkPad T60p-2637
IBM ThinkPad R60-9446 IBM ThinkPad R60e-9460 IBM ThinkPad T60-1956 IBM ThinkPad T61
IBM ThinkPad R60-9447 IBM ThinkPad R60e-9461 IBM ThinkPad T60-2007 IBM ThinkPad T61-6457
IBM ThinkPad R60-9455 IBM ThinkPad R60e-9462 IBM ThinkPad T60-2008 IBM ThinkPad T61-6460
IBM ThinkPad R60-9456 IBM ThinkPad R60e-9463 IBM ThinkPad T60-2009 IBM ThinkPad T61-6466
IBM ThinkPad R60-9457 IBM ThinkPad R60e-9464 IBM ThinkPad T60-2613 IBM ThinkPad T61-8889
IBM ThinkPad R60-9458 IBM ThinkPad R61 IBM ThinkPad T60-2623 IBM ThinkPad T61-8891
IBM ThinkPad R60-9459 IBM ThinkPad R61-8914 IBM ThinkPad T60-2637 IBM ThinkPad T61-8895
IBM ThinkPad R60-9460 IBM ThinkPad R61-8918 IBM ThinkPad T60-6369 IBM ThinkPad T61-8897
IBM ThinkPad R60-9461 IBM ThinkPad R61-8932 IBM ThinkPad T60-6371 IBM ThinkPad T61-8898
IBM ThinkPad R60-9462 IBM ThinkPad R61-8942 IBM ThinkPad T60-6372 IBM ThinkPad T61p
IBM ThinkPad R60-9463 IBM ThinkPad R61-8943 IBM ThinkPad T60-8741 IBM ThinkPad T61p-6459
IBM ThinkPad R60-9464 IBM ThinkPad R61e IBM ThinkPad T60-8743 IBM ThinkPad T61p-6460
IBM ThinkPad R60e IBM ThinkPad R61e-7649 IBM ThinkPad T60-8744 IBM ThinkPad T61p-8889
IBM ThinkPad R60e-0656 IBM ThinkPad R61e-7650 IBM ThinkPad T60p IBM ThinkPad T61p-8891
IBM ThinkPad R60e-0657 IBM ThinkPad R61i IBM ThinkPad T60p-1951 IBM ThinkPad W500
IBM ThinkPad R60e-0658 IBM ThinkPad R61i-7650 IBM ThinkPad T60p-1952 IBM IdeaPad SL500
IBM ThinkPad R60e-0659 IBM ThinkPad R61i-8918 IBM ThinkPad T60p-1953
IBM ThinkPad R60e-9444 IBM ThinkPad R61i-8932 IBM ThinkPad T60p-1954


Tel: 444 56 33