Ürünler
LENOVO ThinkPad R50 notebook batarya

LENOVO NOTEBOOK BATARYASI 'nin TEKNIK ÖZELLIKLERI :
TÜRÜ Li-on
VOLTAJ 10.8 V  
KAPASITE 4400 mAh
HÜCRE SAYISI 6
RENK Siyah

LENOVO LAPTOP PILI 'nin PARÇA KODLARI :

08K8192 08K8195 92P1060 92P1087 92P1102
08K8193 08K8197 92P1066 92P1089 92P5002
08K8193 08K8214 92P1071 92P1091 93P5002
08K8194 92P1011 92P1075 92P1101

LENOVO NOTEBOOK BATARYASI 'nin UYUMLU LAPTOP MODELLERI :

IBM ThinkPad R50 IBM ThinkPad R50E-1860 IBM ThinkPad R51-1841 IBM ThinkPad R52-1845
IBM ThinkPad R50-1829 IBM ThinkPad R50E-1862 IBM ThinkPad R51-2883 IBM ThinkPad R52-1846
IBM ThinkPad R50-1830 IBM ThinkPad R50E-1863 IBM ThinkPad R51-2887 IBM ThinkPad R52-1847
IBM ThinkPad R50-1831 IBM ThinkPad R50E-1870 IBM ThinkPad R51-2888 IBM ThinkPad R52-1848
IBM ThinkPad R50-1832 IBM ThinkPad R50P IBM ThinkPad R51-2889 IBM ThinkPad R52-1849
IBM ThinkPad R50-1833 IBM ThinkPad R50P-1829 IBM ThinkPad R51-2894 IBM ThinkPad R52-1850
IBM ThinkPad R50-1836 IBM ThinkPad R50P-1830 IBM ThinkPad R51-2895 IBM ThinkPad R52-1858
IBM ThinkPad R50-1840 IBM ThinkPad R50P-1831 IBM ThinkPad R51E IBM ThinkPad R52-1859
IBM ThinkPad R50-1841 IBM ThinkPad R50P-1832 IBM ThinkPad R51E 1844 IBM ThinkPad R52-1860
IBM ThinkPad R50-2883 IBM ThinkPad R50P-1833 IBM ThinkPad R51E-1834 IBM ThinkPad R52-1861
IBM ThinkPad R50-2887 IBM ThinkPad R50P-1836 IBM ThinkPad R51E-1842 IBM ThinkPad R52-1862
IBM ThinkPad R50-2888 IBM ThinkPad R50P-1840 IBM ThinkPad R51E-1845 IBM ThinkPad R52-1863
IBM ThinkPad R50-2889 IBM ThinkPad R50P-1841 IBM ThinkPad R51E-1846 IBM ThinkPad R52-1870
IBM ThinkPad R50-2894 IBM ThinkPad R50P-2883 IBM ThinkPad R51E-1847 IBM ThinkPad T40
IBM ThinkPad R50-2895 IBM ThinkPad R50P-2887 IBM ThinkPad R51E-1848 IBM ThinkPad T40-2373
IBM ThinkPad R50E IBM ThinkPad R50P-2888 IBM ThinkPad R51E-1849 IBM ThinkPad T40-2374
IBM ThinkPad R50E-1834 IBM ThinkPad R50P-2889 IBM ThinkPad R51E-1850 IBM ThinkPad T40P
IBM ThinkPad R50E-1842 IBM ThinkPad R50P-2894 IBM ThinkPad R51E-1858 IBM ThinkPad T41
IBM ThinkPad R50E-1844 IBM ThinkPad R50P-2895 IBM ThinkPad R51E-1859 IBM ThinkPad T41P
IBM ThinkPad R50E-1845 IBM ThinkPad R51 IBM ThinkPad R51E-1860 IBM ThinkPad T42
IBM ThinkPad R50E-1846 IBM ThinkPad R51-1829 IBM ThinkPad R51E-1861 IBM ThinkPad T42P
IBM ThinkPad R50E-1847 IBM ThinkPad R51-1830 IBM ThinkPad R51E-1862 IBM ThinkPad T43
IBM ThinkPad R50E-1848 IBM ThinkPad R51-1831 IBM ThinkPad R51E-1863 IBM ThinkPad T43-1871
IBM ThinkPad R50E-1849 IBM ThinkPad R51-1832 IBM ThinkPad R51E-1870 IBM ThinkPad T43-1876
IBM ThinkPad R50E-1850 IBM ThinkPad R51-1833 IBM ThinkPad R52 IBM ThinkPad T43-2668
IBM ThinkPad R50E-1858 IBM ThinkPad R51-1836 IBM ThinkPad R52-1843 IBM ThinkPad T43P
IBM ThinkPad R50E-1859 IBM ThinkPad R51-1840 IBM ThinkPad R52-1844 IBM ThinkPad T43P-2668


Tel: 444 56 33